Osnove BDSM-a > Rjeènik BDSM-a

D - F

(1/1)

Dominantus:
                   
 Copyright © . All rights reserved https://bdsm-hrvatska.com. Zabranjena je upotreba teksta, fotografija, filmova, ilustracija i dokumenata. bez pismene dozvole.
                   
                                                 


Dental dam –  Vreæica od latexa za anilingus ili cunilingus slu¾i kao prevencija ¹irenja zaraznih bolesti. Plastièna vreæica je jeftina a zadovoljavajuæa zamjena.
 
Derivative pleasure, immediate/delayed – Udarci po tijelu, momentalno bolni ali moment kasnije transformiraju se u ugodu.  Delayed derivative pleasure je akumulacija dobivenih bolnih udaraca koje moment kasnije explodiraju u sexualnu uspaljenost.

DILDO -  Umjetni penis,  realistiènog ili funkcionalnog oblika (bez vibratora ) mo¾e biti i u Strap on izvedbi ( penis prièvr¹æen na pojas koji se mo¾e staviti oko pasa )

Discipline – U dominaciji ili B&D misli se na : 1. Ka¾njavanje 2. Smisleni i planirani trening submisivne osobe.
 
Do-me queen/king – Bottom koji ima pasivni u¾itak u psihièkom sudjelovanju u sceni bez ¾elje da bude submisivna ili pru¾i u¾itak u zamjenu.
 
Dominance, dominance & submission, D/S, D&S –  Suglasna, dogovorna erotska pobolj¹anja partnera od strane drugog. Dominacija i submisivnost   psiholo¹ka,  osjeæajna i sexualna  funkcionalnost osobe u sm / bdsm.
 
Dominant, Dom, Domme, Domina, Dominatrix –  Osoba koja dogovorno kontrolira, sexualnu, ¾ivotnu, psiholo¹ku scenu. Domme, Domina, Dominatrix imena za osobu ¾enskog spola koja u¾iva imati kontrolu nad drugim, Dom ili Dominant oznaka za mu¹ku osobu istih referenci.

                           
                                                   


Edge play – Erotska scena ili igra vrlo blizu ruba granica koje su postavili bilo sub bilo dom. Aktivnosti koje sadr¾e veæu kolièinu rizika od uobièajenog.
 
Electro-torture – Upotreba struje u cilju stimulacije da se inicira ¾eljeni psihièki osjeæaj.
 
Emotional buttons, emotional triggers – Moguænost da se rijeèju, pona¹anjem ili aktivno¹æu aktivira sna¾na emocionalna reakcija. Dominant mora biti upoznat i svjestan tih emocionalnih prekidaèa te biti svjestan koji izaziva pozitivne a koji negativne reakcije..
 
Endorphins, endorphin high – Endorphin je supstanca koju izluèuje tijelo a poma¾e nam prebroditi boli ili stres. Iako ga proizvodi na¹e tijelo mo¾emo ga komparirati sa osjeæajem koji pru¾aju opijati. Kad tijelo opskrbljuje organizam javlja se osjeæaj ugode i zadovoljstva èak opijenosti koja se zove endorphin high. Sposobnost ljudi da se oslobode vi¹ka endorfina drastièno se razlikuje tako da postoji moguænost  ovisnosti o njemu u sluèajevima èe¹æeg izluèivanja.
 
Enema –  Instrument koji se upotrebljava da se unese tekuæina u debelo crijevo ( klistir ) da se ispere njegov sadr¾aj. Neke osobe upotrebljavaju tu aktivnost u bdsm scenama kao pripremu za druge aktivnosti ( fisting ili anal seks ) ili jednostavno zato ¹to u¾ivaju u osjeæaju primanja – davanja.

English –  Code word ili slang izraz za spanking ili tjelesno ka¾njavanje koje se ponekad upotrebljava u oglasima da ljudi koji nisu sa scene ne znaju o èem se radi. Npr. ' Romantièni sadist tra¾i partnera mazohistu ' , mo¾emo napisati kao ' Ljubitelj davanja Engleske discipline tra¾i osobu koja voli primati.'
 
Erotic power – Energija koja se javlja  kod izmjene snage u sceni , od dominantnog partnera  prema submisivnom, koji mu je prethodnim dogovorom dao na znanje do koje granice je spreman iæi.  Power excange mora biti obostrano dogovoren i dobro prodiskutiran.

 
Erotic pain –  Stimulacija ili postupci koji su bolni u normalnim okolnostima ali uzbuðujuæi i sexualno stimulirajuæi u odreðenom sexualnom kontekstu.
 
Erotic restraint – Ogranièavanje pokreta u cilju erotske igre takoðer i sprave koje slu¾e u cilju spreèavanja pokreta ili govora.

Erotic surrender –  Erotska predaja je sexualno motiviran poklon jednog partnera drugom u stilu ' Radi sa mnom ¹to ¾eli¹' .  Erotska predaja je kratak opis ¾elja submisivne osobe.
 
Erotically altered consciousness, EAC –  Bilo koje od navedenih stanja koje je nastalo erotskom stimulacijom; Bottom-space, Sub-space; Endorphin high, Flying, Top-space
                                               
                                                   

                             
FBex   -  sex preko Facebooka

Fetish -  Sexualna fiksacija na neku aktivnost ili objekt.

                       
Fetish community –  grupa ljudi koja ima alternativni sexualni ¾ivot ili orijentaciju,  a nisu vanila, gay ili lezbian.
 
Fire & ice –  upotreba hladnog ili toplog za vrijeme sexualne stimulacije, veæinom  led iz fri¾idera ili vosak sa svijeæa.
 
Fisting – umetanje ¹to veæeg dijela ruke u vaginu ( vaginalni fisting ) ili anus ( anal fisting )
 
Flagellation – Èin bièevanja ljudskog biæa.
 
Flogger, flogging – Neupleten biè sa puno krakova ( jezika ) slu¾i za udaranje, bièevanje i  tjelesne kazne
 
Flying –  Stanje duha, tijela i psihe koje se dogaða ponekad za vrijeme SM scene. Ta stanja opisana su i promatrana od nezavisnih promatraèa tako da nema sumnje u valjanost opisanih do¾ivljaja. Do¾ivljaj opisan od submisivnih osoba je slièan onom odvajanja duha od tijela i veæinom ukljuèuje psihièku vezu s domom. Ta veza se manifestira kao sigurnost prisutno¹æu doma koja garantira siguran povratak u tijelo ili kao polje sigurnosti koje pru¾a dom. Osjeæaj lakoæe i osjeæaja lebbdenja mo¾e trajati satima ponekad i danima nakon zavr¹etka seanse.
 
French – Uobièajena  kodna rijeè koja oznaèava ljubljenje jezicima, cunnilingus, and fellatio.

Foot fetish, foot worship – Sexualno uzbuðenje vezano za obo¾avanje nogu, stopala ili cipela ( najèe¹æe èizama )

.
 
Forced oral, forced sex –  Sexualna igra u kojoj dom upotrebljava silu u aktivnostima koje sub ¾eli. Sve aktivnosti su sigurne, dogovorne i obostrano ¾eljene, dom upotrebljava silu da sub napravi ne¹to ¹to dogovorno ¾eli ili o ma¹ta.
Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju