Osnove BDSM-a > Rjeènik BDSM-a

G - H

(1/1)

Dominantus:
                                 
 Copyright © . All rights reserved https://bdsm-hrvatska.com. Zabranjena je upotreba teksta, fotografija, filmova, ilustracija i dokumenata. bez pismene dozvole.
           Gag, gaggage -  stvar koja se stavlja u usta ( komad gume, drvo, lopta ,,,)  ,ili se njome pokrivaju ( krpa, ljepljiva traka,,, )  u cilju da se prigusi zvuk ( krikovi, vrisak )

                       
Gear – oprema, igraèke, odjeæa i obuæa, uglavnom sve potrep¹tine za scenu.

 Gender community – Ljudi sa fantazijama koje ukljuèuju presvlaèenje iz jednog spola u drugi.  Gender comunnity su cross-dreseri, transvestiti, i  transexualci
 
Gender orientation – Pripadnost spolu je samo identifikacija osjeæaja pripadnosti spolu i ne mora utjecati  na spolni ¾ivot. Na primjer transexualna ili transvestitska osoba mo¾e biti i hetero i homo.

                 
Gender play –  Presvuæi se ili uzeti ulogu osobe suprotnog spola za vrijeme scene.
 
German – Kodna rijeè za sadmomazohistièke ¾elje.

Golden shower – Zlatni tu¹, uriniranje po ili u drugu osobu.

Greek –  Grèki, kodna rijeè za analne sexualne ¾elje.
Handcuffs – ®eljezne lisice  upotrebljavaju se za BDSM scenu, treba biti oprezan jer ostavljaju tragove i o¹teæuju tkivo.

 
Head games –  1. Dominacija gdje je primarno mentalno dominiranje kao u poni¾avanju a manje se pa¾nje pridaje vezanju, bièevanju itd. 2. Ne dogovorno i samoinicijativno manipuliranje drugom osobom u cilju ostvarivanja svojih ciljeva.
 

Heavy – 1.  Intenzivna SM igra ili bièevanje.  2. Termin koji oznaèava SM igraèku kao biè, ¹ibu ili sliènu igraèku koja mo¾e donijeti intenzivnije fizièke osjeæaje.

                         
Hood –  Pokrivala za cijelu ili dio glave, napravljeno od raznih materijala najèe¹æe ko¾a, guma, spandex. Neka pokrivala su napravljena samo radi ukrasa a neka kao dio opreme za bondage, kontrolu disanja ili spreèavanja govora.
.
Humiliation –  Obostrano ¾eljena igra vrijeðanja bazirana na ¾eljama sexualnog partnera mo¾e biti dio erotske kontrole. Takva igra u BDSM-u  mo¾e  ( paradoxalno ) izgraditi samo po¹tovanje osobe i uèvrstiti njenu sexualnost.

Pravi napad na samo po¹tovanje osobe ili njen sexualni ¾ivot i ¾elje su manipulacije usmjerene da slome njen duh vrijeðanjem  nisu svojstvene niti u duhu BDSM-a.
Ako se poènu dogaðati stvari koje ne ¾elite i kr¹e se limiti morate preispitati vezu.


Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju