Osnove BDSM-a > Rjeènik BDSM-a

I - M

(1/1)

Dominantus:
 Copyright © . All rights reserved https://bdsm-hrvatska.com. Zabranjena je upotreba teksta, fotografija, filmova, ilustracija i dokumenata. bez pismene dozvole.
IANTRONUDIA – seksualno uzbuðenje zbog izlaganja stvarnom doktoru

ICE PLAY – upotreba leda na bradavice ili genitalna podruèja za eliminaciju osjeta

ICONOLAGNY – seksualno uzbuðenje na kipove golih osoba

IMMOBILIZATION – ekstremni oblik vezivanja pri kojem se niti jedan dio tijela ne mo¾e pomaknuti (npr. mumifikacija). Nije za poèetnike.

INFANTILISM - Role-play kao mala beba ili dijete. Ukljuèuje no¹enje pelena, hranjenje na dudu i sl.

INFIBULATION - zakopèavanje ili za¹ivanje vanjskih dijelova ¾enskog spolnog organa ili gornje ko¾e mu¹kog uda u cilju sprijeèavanja spolnog odnosa ili masturbacije.

IN-ROLE - biti u ulozi sexualne fantazije i ostvarivati ju.

ISOLATION –
1. Strah od dru¾enja s ljudima uzrokovan: a) zbog straha da ga/ju dru¹tvo ne prihvaæa zbog SM ¾elja/pona¹anja/izgleda; b) zbog uvjerenja da nema istomi¹ljenika s kojima bi se podijelile SM (ili druge) seksualne ¾elje i misli.
U oba sluèaja postoji opasnost od izolacije, sumnji, depresije, usamljenosti.
2. Tehnika kojom se submisivna osoba stavlja u deprimirajuæe stanje ili stanje straha nekom tehnikom vezivanja ili stvaranjem pomisli da æe biti ostavljena sama.
JAPANESE BONDAGE – posebna japanska tehnika vezivanja (vidi: Orijentalni bondage, odijevanje konopcem)
 


KATHERINE WHEEL – komad opreme za tamnice koji izgleda kao veliki, vertikalno postavljeni kotaè na koji se submisivna osoba zave¾e, tako da se mo¾e okretati ili rotirati. Upozorenje: ne koristiti kod sub osobe sklone bolesti kretanja.

KNIFE PLAY – Bilo koja aktivnost koja ukljuèuje upotrebu no¾a. Ponekad samo zbog psiholo¹kog efekta, a ponekad u svrhu zarezivanja ko¾e. Njime se isto tako èesto stru¾u sa ko¾e ostaci voska, dere odjeæa i sl. 
LACTAPHILIA - seksualno uzbuðenje izazvano dojkama u stanju laktacije.

LATEX – jedan od popularnih feti¹ materijala. Isto kao i guma, upotrebljava se za izradu odjeæe, prostiraèa i ostalih feti¹ stvari.

LEATHER BUTT - 1) Izraz za osobu koja je toliko èesto prebijana da samo intenzivno ¹ibanje ima nekog efekta. 2) Stanje odreðenog dijela tijela (ne mora biti stra¾njica) nakon jakog udaranja. Ko¾a se na tim mjestima nakon nekog vremena stegne i postane kruta („leathery“) na dodir. Efekt stezanja najizra¾eniji je sa paddles.

LIFESTYLER – Osoba kojoj su SM fantazije ¾ivotni stil u smislu da su integrirane u njezinu osobnost. Neke takve osobe porièu karakterizaciju svojeg SM identiteta kao zami¹ljenu ulogu, osjeæajuæi kako je taj identitet dio njihove osobe, a ne samo seksualna igra. Veoma je lako i atraktivno brkati realnost i fantaziju.

LIMIT – Granice SM aktivnosti postavljene od strane i dominante i submisvne osobe. Unaprijed se definira na ¹to su jedna i druga strana spremne i nisu spremne tijekom scene. Granice moraju biti ispo¹tovane i nikada namjerno prekr¹ene od strane bilo kojeg partnera. One ovise o samoj sceni, ulogama, stupnjevima dominacije i submisivnosti, vremenskom trajanju i sl. Mogu biti "meke" (mijenjaju se s vremena na vrijeme) i "tvrde" (nepromijenjive).

LIVE-IN SLAVE – submisivna osoba kojoj je ¾ivotni stil biti i ¾ivjeti u dugoroènoj vezi po naèelu rob/inja-Gospodar/ica.

LORUM - Piercing na donjoj strani penisa, blizu skrotuma.MACHO SUB - Submisivna osoba koja nevoljko pokazuje bol, ne ¾eli koristiti sigurnu rijeè ili koja osjeæa potrebu da stoièki podnosi neugodnosti. Macho sub mo¾e biti motiviran ¾eljom da doka¾e svoj karakter, odanost ili èisto reflektira vlastite unutarnje fantazije. Macho sub se mora pobrinuti da Dom shvati njegove skolonsti jo¹ tijekom pregovora. Dom od macho submisivne osobe se mora vi¹e pouzdati u tehniku provjere i kontrole nego u spontane povratne informacije. Najveæa ljepota macho sub osobe le¾i u sna¾noj ¾elji za slu¹anjem i pokoravanjem. Takvoj osobi treba narediti da se jasno izra¾ava o stresu, jer se tako mo¾e svladati njezino opiranje da bude „slabiæ“.

MAIEUSIOPHILIA – Seksualno uzbuðenje na trudnice.

MAMMAGYMNOPHILIA – Seksualno uzbuðenje na ¾enske grudi.

MARTYMACHLIA: Seksualno uzbuðenje zbog toga ¹to netko promatra tijekom seksualnog èina. (vidi: egzibicionizam)

MASOCHISM - Erotsko u¾ivanje u boli, poni¾enju i/ili potèinjavanju.

MASOCHIST: Osoba koja do¾ivljava uzbuðenje ili seksualno zadovoljenje od primanja boli. Naravno, kontekst boli je bitan, jer mazohist neæe u¾ivati u bilo kakvoj boli. Suprotno od mazohista je sadist.

MASTER - Mu¹karac koji ima dominantnu ulogu u SM role playu. Titula mo¾e biti dodijeljena dominantnom mu¹karcu kao priznanje njegove vje¹tine. Mo¾e se koristiti u vrijeme nje¾nosti ili kao iskaz ljubavi submisivne osobe prema Domu u njihovoj vezi. Jednako vrlo èesto, termin koriste mu¹ke osobe sa dominantnim fantazijama kao samohvalu, nerijetko sa stavljenim prefiksom „istinski“ ili „pravi“.

MENTAL BONDAGE - Vezivanje naredbom, tj. bez upotrebe konopca. Submisivna osoba kojoj je Dom naredio da ostane u odreðenom polo¾aju, osjeæat æe se vezana ¾eljom da poslu¹a.

MERINTHOPHILIA – Seksualno uzbuðenje na vezivanje.

MILKING: 1. Stimuliranje prostate kod mu¹karca, sa prstom ili nekim umetkom (npr. dildo), kako bi do¹lo do ejakulacije, ali bez orgazma. 2. Ponavljano izazivanje orgazma kod mu¹karca, sve dok on vi¹e ne mo¾e proizvesti ejakulat. 3. Stimuliranje prostate elektrodama ugraðenim u dildo i spojenim na aparat, kako bi struja izazvala kontrakciju mi¹iæa oko prostate, uzrokujuæi ejakulaciju bez prethodnog seksualnog uzbuðenja ili orgazma.

MISTRESS – Dominantna ¾enska osoba. (vidi: Dominant, Dom, Domme, Domina, Dominatrix)

MUMMIFICATION - Tehnika vezivanja u kojoj se submisivna osoba u potpunosti ili skoro u potpunosti omota u neki materijal poput plastiène folije, spandexa, elastiènih ili zavoja od gaze itd.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju