Osnove BDSM-a > Rjeènik BDSM-a

N - R

(1/1)

Dominantus:
                       
 Copyright © . All rights reserved https://bdsm-hrvatska.com. Zabranjena je upotreba teksta, fotografija, filmova, ilustracija i dokumenata. bez pismene dozvole.
                     NEEDLE PLAY – Aktivnost koja ukljuèuje probadanje steriliziranih igli kroz gornji sloj ko¾e (epidermu) ili upotrebu igli u svrhu trajnog piercinga. Nije za poèetnike.

NEGOTIATION – Pregovori. Postupak odreðivanja prakticiranja i granica seksualnih i SM aktivnosti izmeðu gornje (top) i donje (bottom) osobe. Mo¾e se odnositi na cijelu vezu ili samo na odreðenu scenu. Pregovaranje je tekuæi proces koji se ponavlja svaki put kad partneri trebaju promjenu.

NIPPLE CLAMPS, NIPPLE CLIPS – vidi: Clamp, Clamping 

NIPPLE PLAY/TORTURE - Stimulacija bradavica u svrhu tjelesnog ili erotskog u¾itka. Èesto ukljuèuje sisanje, ¹tipanje, stezanje, primjenu vruæe-hladno ili piercing.

NIPPLE WEIGHTS – Utezi koji obièno vise sa stezaljke na bradavici ili piercinga kroz bradavicu.

NONCONSENSUAL – SM igra koja nije dogovorena ili odobrena od strane ijednog sudionika.

NOSE HOOK: Set èvrstih, tupih kuka, dugih oko 2.5 cm, privezanih na u¾e, povodac ili lanac. Kuke se umetnu u nos, a u¾e se ve¾e ispod ili iznad osobe u cilju da joj glava bude usmjerena prema gore.

NOSTRIL STRAP – vidi Nose hook.

NOVICE - Osoba koja nalazi zanimanja za SM, ali joj nedostaje iskustva.

NULLIFICATION: Seksualno uzbuðenje na èin amputacije.                                                                 
 
ODALISQUE – arhaièni izraz za robinju (turski oda prostorija, soba + liq ¾ena).

Odakselagnija je parafilija u kojoj seksualno uzbuðenje izazivaju ugrizi, bilo da je rijeè o gri¾enju partnera ili ugrizima od strane partnera

ORIENTAL BONDAGE, ROPE DRESS - Bilo koji od brojnih stilova vezivanja konopom koji potièe od stilova koji se koriste na Dalekom Istoku. Tipièno za takve vrste vezivanja je izra¾ena estetika, uniformnost i simetriènost.

ORGASM CONTROL; ORGASM DENIAL: Aktivnost u kojoj jednoj osobi nije dozvoljeno postiæi orgazam (ili na neki vremenski period ili uopæe ne) bez dozvole druge osobe, iako joj seksualna aktivnost mo¾e biti dozvoljena.

OVER THE KNEE, OTK – Klasièna pozicija za udaranje dlanom. Takoðer i kodno ime za istu radnju.

OWNERSHIP, ABSOLUTE OWNERSHIP – 1) U igri Gospodar/rob posjedovanje znaèi imati kontrolu nad submisivnom osobom. 2) ©iri pojam se koristi u SM zajednici da oznaèi  tekuæu vezu dominante/submisivne osobe. 3) Potpuno vlasni¹tvo je veza „izgubljeni u fantaziji“ zasnovana na sadomitologiji i fikcionalnoj nauci.


 
Paddle, paddling – Kruta naprava ravne povr¹ine, obièno od ko¾e ili drva koja se koristi za udaranje stra¾njice. Paddling je èin kori¹tenja te naprave. Paddle je takoðer dodatak bez kojeg se arogantni  mazohist izbezumljuje.

Pain slut – Mazohist koji vuèe zadovoljstvo iz fizièke boli.
 
Pansexual- Specifièna seksualna orijentacija bez obzira na spol. Grupa koja ukljuèuje sva seksualna i spolna opredjeljenja se naziva panseksualnom.

Paraphilia - Parafilija ili Patolo¹ka seksualna sklonost je naziv za sve  ¹to se smatra neobiènim,neprirodnim spolnim pona¹anjem u psihologiji i seksologiji. Parafilija je (grèka rijeè od para παρά = osim i '-philia' φιλία = ljubav) i opisuje seksualnu ¾udnju kao odgovor na seksualni objekt ili situacije koje mogu interferirati sa kapacitetom reciproène seksualne aktivnosti. Parafilija takoðer mo¾e implicirati ne-veæinske seksualne prakse bez da nu¾no implicira disfunkciju ili moralnu devijantnost.
Paraphilia - Parafilija ili Patolo¹ka seksualna sklonost je naziv za sve  ¹to se smatra neobiènim,neprirodnim spolnim pona¹anjem u psihologiji i seksologiji. Parafilija je (grèka rijeè od para παρά = osim i '-philia' φιλία = ljubav) i opisuje seksualnu ¾udnju kao odgovor na seksualni objekt ili situacije koje mogu interferirati sa kapacitetom reciproène seksualne aktivnosti. Parafilija takoðer mo¾e implicirati ne-veæinske seksualne prakse bez da nu¾no implicira disfunkciju ili moralnu devijantnost.


To ¹to vas ne¹to posebno  privlaèi  ne znaèi da je to parafilija. Ono ¹to vas privlaèi postaje parafilija onda kada je to jedini naèin sexulanog zadovoljenja.

Neki primjeri:

Agonofilija
Spolni nagon koji stimulira u¾ivanje u partnerovoj boli. Ne mije¹ati sa sadizmom jer u sadizmu nije primarna samo bol veæ poni¾enje partnera.

Agorafilija
U¾ivanje u seksu na javnom mjestu.

Agreksofilija
U¾ivanje u saznanju da drugi znaju kako upravo vodite ljubav.

Aikmofilija
Ljubav prema iglama i drugim ¹iljatim predmetima. Ovaj poremeæaj ima nekih dodirnih taèaka sa feti¹izmom, ali zapravo jako malo. Kada je rijeè o ljubavi prema iskljuèivo iglama ili pribadaèama, tada je rijeè o belonefiliji.

Akarofilija
Strast za ¹kakljanjem.

Akomoklitika
Strast za obrijanim genitalijama.

Akromatofilija
Opsesivna ¾udnja za seksom sa partnerom ili parnterikom kojoj nedostaje noga jer je ista amputirana.

Akukulofalija
Strast za obrezanima.

Albutofilija
Uzbuðenje zbog vode, razlièito od pissinga i urofilije!

Alfamegamija
Sklonost partnerima razlièite ¾ivotne dobi.

Algolagnija
Uzbuðenje uslijed zadavanja ili primanja boli.

Alopelija
U¾ivanje u gledanju drugih kako vode ljubav. Razlièito od voajerizma jer je u ovom sluèaju otvoreno promatranje. Na primjer, osoba je u istoj prostoriji kao i partneri koji vode ljubav. Isto znaèenje ima i pojam skoptofilija.

Alotriorastija
U¾ivanje u partnerima druge vjere, nacije ili rase.

Altokalcifilija
Feti¹ visokih potpetica.

Mu¹karci vole ¾ene koje nose visoke pete. Ta ljubav poèiva na drugim razlozima. Prvenstveno, visoka peta je iluzija produ¾enih nogu, zatim zbog stava da se mi¹iæi stra¾njice drugaèije zate¾u dajuæi joj erotskiji oblik. ®ena hoda uspravnije, erotiènije, sa grudima naprijed. Sam hod je svojevrsno odr¾avanje ravnote¾e i opet djeluje erotiènije. Nije za zanemarivanje ni iluzija da stopalo djeluje manje – erotiènije.

Dakle, mu¹karci vole ¾ene koje nose visoke pete, ali ih to ne èini altokalcifistima.

Amaurofilija
U¾ivanje u seksu povezanih oèiju.

Amenotemnofilija
Bolesnik opsesivno ma¹ta o tome da mu nedostaje jedna noga.

Amomaksija
Seks u parkiranom autu. Amomaks ne mo¾e do¾ivjeti seksualno uzbuðenje nigdje drugdje osim u parkiranom autu! Analogno va¾i i za druge sluèajeve.

Analinktus
Lizanje anusa.

Anastemafilija
Sklonost osobi zbog razlike u te¾ini.

Androsodomija
Analni seks sa mu¹kim partnerom.

Anilalagnija
Spolna sklonost prema starijim ¾enama.

Anokratizam
Analni seks.

Asfiksiofilija
®udnja za gu¹enjem, osoba se uzbuðuje davljenjem samoga sebe.

Astenolagnija
Uzbuðenje zbog poni¾avanja.

Autoasasinotofilija
Osoba se uzbuðuje moguænosti da bude ubijen, po moguænosti za vrijeme spolnog èina.

Bondage
U¾ivanje u vezivanju partnera.

Bromidrofilija
Seksualno uzbuðenje zbog tjelesnih mirisa.

Dendrofilija
Spolni nagon prema drveæu.

Distihifilija
U¾ivanje u nesreæama, moguæe i prometnim nezgodama.

Ekuterstvo
Spolno zadovoljstvo pri slu¹anju drugog para pri koitusu.

Efebofilija
Patolo¹ka seksualna sklonost prema maloljetnicima, ne i djecom ¹to je razlikuje od pedofilije.

Ekshibicionizam
Patolo¹ka sklonost pokazivanja vlastitog seksualnog organa nepoznatim osobama (èe¹æe suprotnog spola).

Emetofilija
U¾ivanje u povraæanju.

Erotofobija
Strah od seksa.

Feti¹izam
Seksualno uzbuðivanje neseksualnim predmetima (ili dijelovima tijela) koji odreðenoj osobi stvarno ili zami¹ljeno pripadaju.

Fisting
Guranje cijele ¹ake u, primarno, vaginu.

Froteurizam
Seksualno uzbuðivanje trljanjem o tijelo nepoznatih osoba, npr. u tramvaju ili autobusu, ali ne i na plesu.

Gamofobija
Strah od braka.

Gerontofilija
Iskljuèiva seksualna sklonost prema mnogo starijim osobama.

Gimnofobija
Strah od golotinje.

Ginotikolobomasofilija
U¾ivanje u grickanju ¾enskog uha.

Grafolagnija
Slièno piktofiliji, zanimanje za opscene slike (ne moraju biti strogo pornografskog karaktera).

Hamartofilija
U¾ivanje u zabranjenome.

Hematolagnija
Stimulacija krvlju.

Homocidofilija
Nesposobnost da se do¾ivi seksualno u¾ivanje bez ubojstva partnera.

Kanofilija
Uzbuðenje psima.

Kineziofilija
Uzbuðenje tjelesnim vje¾banjem.

Kleptofilija
Seksualna sklonost kraði bilo èega i nesposobnost da se bez toga do¾ivi seksualno u¾ivanje.

Klistrofilija
Spolna naslada u klistiranju.

Koprofilija
Seksualno uzbuðivanje izmetom.

Koprolalija
Spolni nagon u govorenju prostota.

Krurofilija
Obo¾avanje nogu.

Lakrifilija
U¾ivanje u suzama partnera.

Laliofilija
Spolno uzbuðivanje u odr¾avanju javnih govora.

Ligirofilija
U¾ivanje u glasnim zvucima.

Maklenomanija
Mazohizam kod ¾ena.

Mastigofilija
Spolno uzbuðenje u dobivanju batina.

Mazohizam
Spolni nagon uzrokuje trpljenje poni¾enja, boli, patnje, nevolje.

Mazofilija
Strast prema stiskanju dojki.

Miksoskopija
U¾ivanje u gledanju partnera kako vodi ljubav s drugim.

Mizofilija
Spolni nagon prema prljavim osobama.

Nanofilija
Sklonost prema niskim, malim partnerima.

Naratofilija
Nesposobnost da se do¾ivi seksualni u¾itak ako partner ili partnerka ne govori o nekom svom seksualnom èinu.

Narcisizam
Spolni nagon prema samom sebi.

Nazofilija
Strast nad partnerovim nosom.

Nekrofilija
Seksualni odnos sa mrtvim osobama.

Odakselagnija
parafilija u kojoj seksualno uzbuðenje izazivaju ugrizi, bilo da je rijeè o gri¾enju partnera ili ugrizima od strane partnera

Odinofilija
Drugi naziv za mazohizam.

Ofidiofilija
Uzbuðenje zmijama.

Partenofilija
Sklonost prema djevicama.

Pedofilija
Seksualna sklonost prema djeci.

Pelotija
Seksualna naslada u dodirivanju ¾ena.

Pigmalionizam
Ljubav prema kipovima.

Pigofilija
Uzbuðenje stra¾njicama.

Piktofilija
Osoba se mo¾e uzbuditi samo ako gleda pornografske slike.

Pirolagnija
Seksualno uzbuðenje zbog plamena.

Pornolagnija
Obo¾avanje prostitutki.

Pteronofilija
Uzbuðenje zbog dodira perja.

Reniflerstvo
Spolno uzbuðenje u udisanju mirisa tuðih izmeta i mokraæe.

Retifizam
Uzbuðenje, zapravo feti¹ obuæe. Naglasak je na svakoj vrsti obuæe, ne samo ko¾nih èizama ili cipela sa visokim petama.

Sadizam
Seksualna naslada u zadavanju poni¾enja partneru, nano¹enju boli, patnje.

Sitofilia
U¾ivanje u ¾deranju.

Somnofilija
Bolesna potreba da se dodiruje osoba suprotnog spola dok spava.

Sorofilija
Sklonost ka neèijoj sestri.

Spanking
U¾ivanje u davanju batina po stra¾njici, inaèe engleski „specijalitet”.

Stasivalence
Moguænost postizanja vrhunca samo stojeæi.

Tetratofilija
Uzbuðenje samo sa ru¾nim ljudima.

Trepterofilija
Seksualna naklonost prema medicinskim sestrama.

Trihopatofilija
Feti¹izam kose.

Tripsolagnija
Uzbuðenje u ¹amponiranju kose.

Troilizam
Sposobnost da se do¾ivi seksualno uzbuðenje samo ako se aktivno sudjeluje u spolnom odnosu u kojem sudjeluju tri osobe.

Urofilija
Bolesno uzbuðivanje mirisom mokraæe ili promatranjem druge osobe dok mokri.

Urolagnija
Zadovoljstvo u uriniranju.

Vincilagnija
U¾ivanje u vezivanju.

Vitrikofilija
Sklonost prema pooèimu.

Voajerizam
Uzbuðivanje skrivenim promatranjem tuðeg spolnog èina. Najveæe uzbuðenje mo¾e izazvati saznanje osobe da mo¾e biti uhvaæena.

Yonizam
Obo¾avanje ¾enskih genitalija.

Zelofilija
Uzbuðenje u ljubomori.

Zoofilija (zoorastija)
Bolesna zavisnost upu¹tanja u seksualne odnose sa ¾ivotinjama.
 
Piercing – Piercanje ko¾e iglom u SM sceni, kao dio rituala ili modifikacija na tijelu. Najèe¹æe se piercingu prikljuèuje i stavljanje nakita. Iznimka je igranje piercinga. U igri iglom se probada u ili kroz ko¾u kao dio scene, ali se dozvoljava da ozljede zarastu bez stavljanja nakita.
U igri piercinga se istovremeno mogu probosti razlièiti dijelovi ko¾e. Ponekad se igle ostavljaju u ko¾i tijekom cijele scene, zavezane zajedno pomoæu niti, konca ili konopa te se mièu na kraju scene.
Piercinzi koji trebaju biti stalni se obièno stavljaju na mjesta uobièajena meðu ljudima na Bliskom Istoku zbog ornamentalne ili erotske vrijednosti. Ta mjesta su najèe¹æe: nosnice i septum nosa, u¹i (u¹na ¹koljka, hrskavica i pu¾nica), usne, bradavice, du¾ tijela i glaviæa penisa, mo¹nji, unutarnje i vanjske usne i klitoris. Novija moda piercinga ukljuèuje ko¾ice izmeðu prstiju, obrve i most nosa.
Za erotske piercinge se ka¾e da poveæavaju osjeæaj na ispiercanim dijelovima tijela.  Raelyn Gallina, struènjak za tjelesne modifikacije  (izvodi piercinge, rezove i ¾igosanje) i draguljar iz Oakland-a, CA, je izumila piercing koji se zove „Trokut“, prodire sa obje strane klitorisa i ispod njega. Tako prsten koji se stavi dodiruje klitoris na mjestu u potpunosti ispod ko¾e.
Ljudi koji ¾ele piercanje se upozoravaju da ne koriste sami pi¹tolje, igle za ¹ivanje ili sigurnosne igle – najbolje je potra¾iti profesionalnu pomoæ koja je dostupna u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek... pogledati na Internetu). Vrlo èesto se tatoo duæani povezuju sa profesionalnim piercerima. Oni imaju opremu s kojom mogu sprovesti sterilni piercing i znanje da savjetuju kako se dalje brinuti o piercingu.

Pillory – Preuzet iz vremena kad su vladali Puritanci, stup srama je najèe¹æe od drva, sa kladom koja ima rupe za glavu i ruène zglobove kako bi se osoba imobilizirala. Upotrijebiti za poni¾enje po izboru.
 
Pizzle – Osu¹eni i rastegnuti penis bika ili druge velike ¾ivotinje formiran u biè. Ovakve igraèke su zapravo smrtonosne.
 
Plastic wrap – Plastièna folija za zamatanje koja se mo¾e koristiti za spremanje tijela za vezivanje. Za razliku od hrane, neæe odr¾ati va¹u submisivnu osobu svje¾om (pogledati Mummification).
 
Play – Sudjelovanje u SM sceni i aktivnostima.
 
Playroom, Play space – Bilo koji prostor namijenjen za izvoðenje SM scene. Hotelske sobe,  zabaèene kolibice, kombiji za dostavu su idealni za takvu namjenu, ali jo¹ vi¹e i trajno opremljeni podrum ili tamnica. Takoðer se odnosi na pojam „tamnica“.
 
Play punishment – Kori¹tenje kazne kao razloga za erotski susret. Izgorio joj je  tost to jutro, zaboravila vas je nazvati „Gospodine“ ili neka druga trivijalna sitnica mora, naravno, biti ispravljena. Nekako – oboje dobijete ¹to ¾elite. Kao igra, ubija monopol dominantne osobe. Ka¾njavanje je erotska igra koja se nikad ne smije koristiti za rje¹avanje ozbiljnih problema.
 
Ponygirl, Ponyboy - Klasièna SM fantazija  koja je napravljena besmrtnom u crte¾ima Johna Williea i kori¹tena u „Sleeping Beauty“ trilogiji autorice Ann Rice. Tipièna poni odjeæa ukljuèuje konjski rep zakaèen za „butt plug“, ¾vale i/ili  hamove sa uzdama. Èeste su jako visoke pete, korzet i perjanice zakaèene u kosi. Ruke su tipièno vezane iza leða. Poni aktivnosti se kreæu od pokazivanja u javnosti i kontroliranja putem uzda do toga da se poni osobu ja¹e ili tjera da vuèe kola.
 
Pony training – Nastrana transformacija cure (ili deèka) u "ponija" za jahanje, potezanje koèije ili da nastupa kao dobro trenirani poni u poslu¹nosti i dobrom vladanju.
 
Position training – Treniranje submisivne osobe da prihvati dani polo¾aj kad joj se naredi ili u odreðenim okolnostima.
 
Post-scene plunge – Osjeæaj spu¹tanja, depresije, straha, odvratnosti, gri¾nje savjesti i dr. nakon sudjelovanja u SM igri. Te osjeæaje mo¾e iskusiti i dominantna i submisivna osoba. Jay Wiseman, autor „SM 101“, koristi termin "Vrh se spu¹ta"  kako bi opisao ove osjeæaje kod dominantne osobe.
Power Exchange – Osna¾ivanje dominantne osobe predajom submisivne osobe njegovoj/ njezinoj kontroli. Izmjena moæi je dogovorna i partneri bi trebali o njoj pregovarati. Dubina moæi koju doprinosi submisivna osoba je jednaka nivou odgovornosti koju preuzima dominantna osoba.
 
Power Exchange levels -  Sistem za povezivanje emocionalnog uèe¹æa i dubine osjeæaja sa stupnjem izmjene moæi. Ima pet nivoa: prvi je uvjetovana suglasnost, drugi je ogranièena konstantna suglasnost, treæi je privremena submisivnost, èetvrti je  Sporazum (ugovor, zavjet) dominantnosti i submisivnosti, a peti je apsolutno posjedovanje. Prva èetiri nivoa su bazirana na stvarnosti.
 
Provisional submission – Tekuæa veza dogovorena izmeðu dominante i submisivne osobe, a koju karakterizira izmjena moæi i emocionalno uèe¹æe, ali bez ozbiljne veze.[pogledati Power Exchange levels]
 
Psychosexual - Emocionalnost, stavovi, orijentacija ili postavke uma povezani sa erotskim pona¹anjem ili seksualnim ma¹tanjem.
 
Punitive pain - Bol koja je namjerno stvorena za ne erotske svrhe – najèe¹æe u svrhu kazne. To je nasilan èin èesto motiviran nerazumijevanjem pravilnih mehanizama kontrole.
 
Pushing limits - 1) Pa¾ljiv proces stupnjevanog ¹irenja granica. 2) Intenzivna igra koja se pribli¾ava nepodno¹ljivom. [pogledati Edge play]
 
PVC - poly-vinyl-chloride - 1) Tip plastike koji se koristi za feti¹ odjeæu i obuæu. 2) PVC cijevi napravljene za mjerenje koje se mogu koristiti za izradu naprava za vezanje.Quirt – Biè sa ko¾natim remenom na kraju.


 
Restricted Ongoing Acquiescence – Dogovor postignut izmeðu dominante i submisivne osobe da se igraju bez ikakvih obveza na neko odreðeno vrijeme bez ozbiljne emocionalne ukljuèenosti. [pogledati Power exchange levels]
 
Rimming – Uobièajen izraz za anilingus (analno-oralni seks).

Role play - 1) Razrada neèijih seksualnih sklonosti tako da se za njih stvori odreðeni ma¹toviti okvir. 2) Ljudi sa seksualnim fantazijama koje su kompatibilne i koji si meðusobno laskaju  kako bi meðusobno djelovali..
 
Rope dress – [pogledati Oriental bondage, rope dress]

Rubber - [pogledati Latex]

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju